Una farmaciola pot ser qualsevol armari, caixa o maleta que pugui contenir els medicaments i el material sanitari necessari per poder atendre i alleugerir petites molèsties, símptomes lleus o trastorns menors, en les condicions necessàries.

Sigui quin sigui el contenidor del material caldrà que estigui convenientment identificat.

On s’ha d’INSTAL·LAR la farmaciola?

Cal instal·lar-la en un lloc idoni:

 • Amb temperatura i humitat poc elevades.
 • Protegit de la llum.
Una farmaciola ha d’estar sempre tancada però ha de tenir un sistema d’obertura fàcil.
I és important que estigui fora de l’abast de la mainada.

Quin ha de ser el seu CONTINGUT BÀSIC?

El contingut d’una farmaciola s’ha d’adaptar a la finalitat per a la qual ha estat creada. És diferent una farmaciola familiar que la que hi ha d’haver en una fàbrica, una escola o un club d’esport.

En general, però, podem dir que el contingut bàsic d’una farmaciola és el següent:

Medicaments Material sanitari Llistat de telèfons d’urgència
 • alcohol
 • aigua oxigenada
 • analgèsics i antitèrmics
 • laxants
 • antidiarreics
 • antiàcids
 • antial·lèrgics
 • antitussígens
 • mucolítics i expectorants
 • cicatritzants
 • antisèptics per a la faringe
 • productes o preparats de fitoteràpia i homeopatia (si es dóna el cas)
 • solució antisèptica (tintura de iode / povidona iodada)
 • cotó hidròfil
 • compreses de gasa (estèril)
 • benes de gasa (de diferents tamanys)
 • bena elàstica
 • esparadrap (de roba, de paper i hipoal·lèrgic)
 • tiretes cicatritzants (sutures cutànies)
 • tisores de punta rodona
 • pinces
 • termòmetre
 • apòsits desinfectants
 • Telèfon únic d’emergències 112
 • Centre d’Informació
  Toxicològica BCN
  93 317 44 00
 • Centre d’Informació Toxicològica Madrid
  91 562 04 20

Què NO hi ha d’haver MAI en una farmaciola?

 • Medicaments caducats.
 • Medicaments que ens els van receptar fa molt temps.
 • Medicaments en mal estat.
 • Solucions extemporànies: suspensions extemporànies i fórmules magistrals.
 • Medicaments sense prospecte ni envàs original.
 • Preparats oficinals sense data de caducitat.
 • Termòmetre que no funcioni.
 • Tisores rovellades.
 • Pinces rovellades.

TIPUS de farmaciola

El contingut d’una farmaciola estarà en funció de quina ha de ser la seva utilitat. Podem distingir-ne diferents tipus:

 • a casa
 • a la feina
 • a l’escola
 • de viatge
 • de campaments, colònies
 • al gimnàs o club d’esport
 • d’emergències: kits per a catàstrofes

Quin MANTENIMENT s’ha de fer de la farmaciola?

Cal fer una revisió periòdica del seu contingut:

 • Mínim dues vegades l’any.
 • Revisió dels medicaments.
 • Revisió del material sanitari.
 • Conservar els envasos originals i els corresponents prospectes.
 • Eliminar els medicaments caducats, però no llençar-los a les escombraries, dur-los a la farmàcia.

font d’informació: https://www.farmaceuticonline.com/